Regulamin sprzedaży i realizacji Voucherów Podarunkowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży oraz realizacji Voucherów Podarunkowych pod nazwą „Voucher”
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest w Centrum Kosmetologii Mediskin ul. Moniuszki 38 , 23-400 Biłgoraj oraz on-line na stronie www.mediskin-bigoraj.pl
 3. Sprzedaż jest organizowana przez Centrum Kosmetologii Mediskin mgr Aicja Futymska z siedzibą w Biłgoraju na ul. Moniuszki 38 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: 9182073994, (dalej „Organizatorem”). 

DEFINICJE

 1. Voucher Podarunkowy – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług Centrum Kosmetologii Mediskin mgr Alicja Futymska opisanych na stronie www.mediskin-bilgoraj.pl zwanego dalej „Sprzedającym”, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu.
 2. Nabywca–każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.
 3. Realizacja Vouchera–wymiana przez osobę dysponującą Voucherem, vouchera na usługi. 

Warunki ogólne

 1. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Centrum Kosmetologii Mediskin mgr Aicja Futymska z siedzibą w Biłgoraju na ul. Moniuszki 38
 3. W celu realizacji vouchera konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 696476703 lub osobiście w siedzibie firmy na ul. Moniuszki 38, 23-400 Biłgoraj. ub samodzielna rezerwacja na stronie www.mediskin-bilgoraj.pl
 4. Klient, realizując Voucher zobowiązany jest przynieść go ze sobą na umówioną wizytę.
 5. Każdy Voucher będzie weryfikowany w siedzibie firmy za okazaniem dowodu tożsamości.
 6. Płatność Voucherem/Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami. Wyjątkiem są Vouchery zakupione i realizowane w tym samym tygodniu co dostępna dana promocja.
 7. Vouchery podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 8. Vouchery podarunkowe na wybrane usługi mogą być wymienione na wszystkie inne usługi z oferty, z wyjątkiem zabiegów laserowych i wykonywanych przez lekarza.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 10. Istnieje możliwość wykonania zabiegu droższego niż wartość Vouchera, w takim przypadku osoba Obdarowana dopłaca różnicę między wartością Vouchera a ceną wybranej usługi.
 11. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera/Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.
 12. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy: a) upłynął termin ważności Vouchera, b)nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi, c) braku wolnych terminów wskazanych przez Nabywcę, d) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 13. Voucher może być realizowany w ramach dostępności terminu po uprzednim kontakcie telefonicznym lub osobistym w siedzibie firmy.
 14. Voucher nie łączy się z innymi promocjami.
 15. Voucherów nie można sumować.
 16. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient może wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podczas rezerwacji lub podczas wizyty.
 17. Każdy Voucher jest wystawiany na „Osobę obdarowaną”.
  Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon.
 18. W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon uznajemy za zrealizowany. 

Ważność Vouchera

 1. Voucher jest ważny 5 miesięcy.
 2. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

DEFINICJE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.mediskin-bilgoraj.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej.
 3. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie VoucherCart odpowiada Centrum Kosmetologii Mediskin mgr Alicja Futymska obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Jeśli Voucher Podarunkowy zostanie wykorzystany w bezprawny sposób przez osobę nieupoważnioną, ulegnie zniszczeniu, zgubieniu, kradzieży lub dezaktywacji firma Centrum Kosmetologii Mediskin mgr Alicja Futymska nie ponosi żadnej odpowiedzialności.